Announcements

HARI OM!!

Happy summer break to all!! See you in September at the ashram premises, for a new balavihar year!

Check the thumbnail on the left for the video and stills from the play.

Grade 6 teachers.

Daily Prayers - English

For samskRutam version, click here

Invocation prayer for an ambience conducive to learning:
om sahanaavavatu saha nau bhunaktu
saha vIryaM karavaavahai
tejasvi naavadhItamastu
maavidviShaavahai|
om shaanti shaanti shaantiH||

Prayer to the remover of obstacles (gaNesha):
shuklaambara-dharaM viShNuM shashi-varNaM chaturbhujam|
prasanna-vadanaM dhyaayet sarva vighnopashaantaye||

Prayer to the Goddess of knowledge (sarasvati):
sarasvati namastubhyaM varade kaamarUpiNi|
vidyaarambhaM kariShyaami siddhirbhavatu me sadaa||

Prayer to the teacher (guru):
gururbrahma gururviShNuH gururdevo maheshvaraH|
gurussaakShaat paraM brahma tasmai shrI gurave namaH||

Morning Prayer, right after waking up:
karaagre vasate lakShmIH karamUle sarasvatI|
karamadhye tu govindaH prabhaate karadarshanaM||

Prayer to mother earth (bhUdevI), before getting down from bed:
samudra-vasane devI parvata-stana-maNDale|
viShNu-patni namastubhyaM paada-sparshaM kShamasva me||

Prayer before eating food:
brahmaarpaNaM brahmahaviH brahmaagnau brahmaNaahutam|
brahmaiva tena gantavyaM brahmakarma samaadhinaa||
ahaM vaishvaanaro bhUtvaa praaNinaaM dehamaashritaH|
praaNaapaana samaayuktaH pachaamyannaM chaturvidham||

Evening Prayer, after lighting the lamp:
shubhaM karoti kalyaaNam aarogyaM dhana-sampadaH|
shatru-buddhi vinaashaaya dIpajyotirnamostute||

Bedtime Prayers, before falling asleep:
raamaM skandaM hanUmantaM vainateyaM vRukodaram|
shayane yassmarennityaM duHsvapnaM tasya nashyati||

kara-charaNa-kRutaM vaak-kaayajaM karmajaM vaa
shravaNa-nayanajaM vaa maanasaM vaaparaadham|
vihitamavihitaM vaa sarvametat kShamasva
jaya jaya karuNaabdhe shrI mahaadeva shaMbho||

Prayer for prosperity and welfare of all humanity:
sarve bhavantu sukhinaH sarve santu niraamayaaH|
sarve bhardraaNi pashyantu maa kashchit duHkha-bhaagbhavet||

Prayer for Meditation:
om pUrNamadaH pUrNamidaM pUrNaat pUrNamudachyate
pUrNasya pUrNamaadaaya pUrNamevaavashiShyate|
om shaanti shaanti shaantiH||No comments:

Post a Comment